Programet e Studimit:
Kompanite Partnere:

         F A S T I P           

        Fakulteti i Studimeve të Integruara me Praktikën

 

   

Njoftim

Njihuni me të rejat më të fundit duke klikuar në rubrikat më lart Njoftime dhe Zona e Studentit.

 

 

RAUNDI I DYTË I APLIKIMEVE

Njoftohen të gjithë maturantët të cilët kanë plotësuar formularin A1/A1Z dhe rezultojnë kalues në provimet e Maturës Shtetërore, por nuk kanë arritur të aplikojnë në raundin e parë për arsye të ndryshme dhe kandidatët që kanë kryer procesin e aplikimit online në raundin e parë dhe nuk janë shpallur fitues apo nuk kanë arritur të regjistrohen, se tani që ka përfunduar faza e parë e regjistrimeve mund të aplikojnë për programet e studimit që FASTIP-i ofron, në portalin e Maturës Shtetërore, nga data 23 Shtator – 1 Tetor 2016 duke iu referuar pikës III të Udhëzimit të MAS nr.13, datë 22.07.2016 dhe kalendarit të bashkëlidhur këtij Udhëzimi.

 

 

 

 

 

NJOFTIM

PËR PROCEDURAT E REGJISTRIMIT TË FITUESVE TË FAZËS SË PARË

 

Të giithë kandidatët, të cilët kanë kryer procesin e aplikimit në raundin e parë dhe janë shpallur fitues, duhet të kryejnë procesin e regiistrimit online dhe me dokumentacion në sekretarinë mësimore të FASTIP-it në datat 13 - 20 Shtator 2016

Kandidati që është shpallur fitues në më shumë se një program studimi, lejohet të regjistrohet vetëm në njërin nga programet e studimit ku është fitues. 

Kandidatët dorëzojnë për regjistrim personalisht, ose nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar nga ana e tyre, dokumentacionin e mëposhtëm:

a. Dokumentin e identifikimit (kartë identiteti ose pasaportë). Në dosje mbahet vetëm fotokopja e një prej dokumenteve të identifikimit.
 
b. Fotokopjen e noterizuar të diplomës së Maturës Shtetërore ose dëftesës së pjekurisë së bashku me certifikatën e notave, ose të një dëftese/diplome tjetër studimi të fituar jashtë vendit dhe të njësuar në MAS.

 

c. Dy fotografi personale.

d. Mandat arkëtimi i tarifës së regjistrimit prej 1.600 lekë ⇒ Shkarko Mandatin e Tarifës së Regjistrimit

                                                                                   


 

 

 

NJOFTIM MBI LISTAT PËRFUNDIMTARE TË FITUESVE DHE JO FITUESVE NË FASTIP:

 • Lista përfundimtare e konkurrentëve në programin Menaxhim i Bankave - shkarko
 • Lista përfundimtare e konkurrentëve në programin e studimit Menaxhim i NMV-ve - shkarko
 • Konkurrentët që u testuan në programin Menaxhim i Hoteleri-Turizmit nuk janë shpallur fitues nga kompanitë.

Konkurrentë fitues janë ata brenda hijëzimit me ngjyrën gri.

 

 

 

 

 

 

NJOFTIM MBI LISTAT PARAPRAKE TË FITUESVE DHE JO FITUESVE NË FASTIP:

 

 • Lista paraprake e konkurrentëve në programin Menaxhim i Bankave - shkarko
 • Lista paraprake e konkurrentëve në programin e studimit Menaxhim i NMV-ve - shkarko
 • Konkurrentët që u testuan në programin Menaxhim i Hoteleri-Turizmit nuk janë shpallur fitues nga kompanitë.

* Konkurrentë fitues janë ata brenda hijëzimit me ngjyrën gri.


Për procedurat e mëtejshme ndiqni faqen e FASTIP-it të azhornuar me njoftimet më të reja. 

 

NJOFTIM

PËR ZHVILLIMIN E KONKURSIT TË PRANIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2016-2017:


 • Njoftohen të gjithë maturantët kandidatë për të ndjekur studimet në FASTIP se datat e zhvillimit të konkursit të pranimit janë 24-29 Gusht 2016.


 • Maturanti duhet të paraqitet për konkurrim më datë 24 Gusht 2016, ora 10:00 në mjediset e FASTIP-it me një dokument identifikimi (Kartë identiteti ose pasaportë).


 • Përmbajtja e konkursit përcaktohet nga kompanitë partnere të cilat zhvillojnë konkursin. Faza e parë e konkursit është testimi me shkrim në gjuhën angleze dhe faza e dytë është testi i punësimit


 • Maturanti konkurrent shpallet i kualifikuar nga kompania nëse vlerësohet me deri 100 pikë në përmbyllje të të dy fazave të konkursit. 

    Nëse kompania vendos që një konkurrent të mos           shpallet i kualifikuar duhet ta vlerësoje me 0 (zero) pikë.

 

 • Çdo maturant që nuk vlerësohet i kualifikuar nga kompanitë partnere të FASTIP-it mund të paraqitet për konkurrim brenda datës 29 Gusht 2016 në një kompani tjetër që mund të gjendet nga vetë maturanti i interesuar. Fusha e veprimtarisë së kompanisë duhet të jetë e njëjtë me programin e studimit të përzgjedhur. Në këtë rast, kjo kompani (dhe çdo kompani tjetër jo partnere e deritanishme e FASTIP-it) dorëzojnë në sekretarinë mësimore të FASTIP-it një dokument zyrtar (shkarko këtu) ku deklarohet:

a. Vlerësimi me pikë të maturantit që konkurron;

b. Trajnimi i studentit në çdo proces pune në kompani;

c. Mbështetja financiare e studentit për tre vitet e studimit.


 • Rezultatet e konkursit shpallen në mjediset e dukshme të FASTIP-it dhe në Website-in e tij pas dorëzimit nga kompania në sekretarinë mesimore të fakultetit.


 

 

NJOFTIM

Listat e maturantëve aplikantë për të tre programet e FASTIP-it:

 

Lista e aplikantëve në programin Menaxhim i Bankave- shkarko

 

Lista e aplikantëve në programin Menaxhim i NVM-ve -shkarko

 

Lista e aplikantëve në programin Menaxhim i Hoteleri-Turizëm - shkarko

 

 


Për më shumë klikoni:

Udhëzimin e MAS për pranimet në IAL-të për vitin akademik 2016-2017


Udhëzimin e FASTIP për zhvillimin e konkursit të pranimit 2016-2017


 

........................................


 

Fakulteti i Studimeve të Integruara me Praktikën (FASTIP) me Vendim të Këshillit të Ministrave nr. 827 datë 11.06.2008 "Për hapjen e Fakultetit të Studimeve të Integruara me Praktikën, pranë Universitetit "Aleksandër Moisiu" Durrës dhe për mënyrën e funksionimit të tij në periudhën kalimtare", i ndryshuar, në fund të vitit akademik 2013-2014 përfundonte periudhën kalimtare të funksionmit të tij.

 

Në një vlerësim të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit për efektivitetin e funksionimit të FASTIP-it citohet se:

 

 "Vërtetohet plotësisht se FASTIP-i, ka realizuar objektivat e parashikuara kjo, mbështetur në risitë që solli ky fakultet në arsimin e lartë në Shqipëri, në efektivitetin e programeve të studimit që ofroi, në ecurinë e deritanishme të tij si dhe në përvojën e fituar në këto gjashtë vite".


Ministria e Arsimit dhe Sportit siguron vijueshmërinë e funksionimit të FASTIP-it tanimë mbi një bazë të re ligjore.

                                     

                                                           ....

 

Fakulteti i Studimeve të Integruara me Prakitkën (FASTIP) ofron këto programe studimi:

 • Menaxhim i Bankave 
 • Menaxhim i Hoteleri-Turizëm
 • Menaxhim i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme

FASTIP-i është një nga gjashtë fakultetet e Universitetit "Aleksandër Moisiu" Durrës, i cili funksionon në bazë të sistemit dual të arsimimit, model i njëjtë me Akademitë Profesionale të Landit Baden-Würtemberg, Gjermani.

 

Veçantia e këtij fakulteti konsiston në:

 • Arsimimin dual (studime të integruara me praktikën)
 • Studimin në kushte bashkëkohore
 • Mësimdhënien nga profesorë ndërkombëtarë
 • Punësimin e garantuar të të diplomuarve
 • Studenti i FASTIP-it gëzon status të dyfishtë: Student dhe Punonjës i Kompanisë.

Menjëherë pas përfundimit të programit tre vjeçar të studimit, studenti pajiset me diplomën Bachelor (diplomë me 180 kredite lëshuar nga Universiteti "Aleksandër Moisiu" Durrës), me të cilën ka mundësi të vazhdojë studimet në programe Master brenda apo jashtë vendit, gjithashtu studenti merr në dorë edhe kontratën e punës nga kompania ku ka zhvilluar trajnimin praktik për tre vite me rradhë.

 

FASTIP Video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

NJOFTIME
 • 05.10.2011

  Kalendari Akademik 2013-2014

  me shume
 • 05.10.2011

  Rregullorja e studimeve dhe provimeve

  me shume
WEBMAIL

E-Mail

Password